Adaptacja dziecka w przedszkolu

Dziecko od chwili narodzin do czasu przekroczenia progu przedszkola przebywa?o w spo?eczno?ci rodzinnej. Tam w w?asnym domu, w?rd najbli?szej rodziny znajdowa?o si? w centrum zainteresowania. Taka naturalna postawa ze strony doros?ych wytworzy?a w rozwijaj?cym si? dziecku przekonanie, ?e jest centrum spo?eczno?ci, ?e wszyscy s? na jego us?ugi i wszystko mu si? nale?y.

I oto pewnego dnia dziecko b?d?ce w swojej rodzinie kim? najwa?niejszym przekracza prg przedszkola. I nagle okazuje si?, ?e dotychczasowe przekonanie dziecka o tym, ?e jest ono kim? najwa?niejszym zostaje zachwiane. W przedszkolnej spo?eczno?ci dziecko zostaje zredukowane do pozycji jednego z wielu wychowankw. Jest to dla dziecka niezwykle bolesny proces degradacji.

Jakby tego by?o ma?o, dziecko w przedszkolu zaczyna podlega? pewnym rygorom, ktre s? sprzeczne z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Dziecko, ktre przekroczy?o prg przedszkola musi przez okre?lony czas siedzie?, s?ucha? pani i kolegw, w okre?lonym czasie spo?ywa? posi?ki, wychodzi? na podwrko. Dodatkowym stresem dla ma?ego przedszkolaka staje si? konieczno?? samodzielnego korzystania z toalety, zjadania posi?kw, rozbierania si? w szatni.

Istnieje jednak druga strona tego zjawiska. Dziecko w naturalny sposb lgnie do swoich rwie?nikw i mo?liwo?? obcowania z nimi w znacznym stopniu potrafi wyeliminowa? l?k wynikaj?cy z wkroczenia w nowe ?rodowisko. Ma?e dziecko jest zafascynowane tym co si? dzieje w przedszkolu w?rd kolegw i kole?anek. Aby jednak tak si? dzia?o konieczne jest odpowiednie nastawienie dziecka do przedszkola. Du?? rol? w tym wzgl?dzie odgrywaj? wypowiedzi bliskich osb dziecka. Je?li dziecko s?yszy z ust mamy lub taty opowie?ci o przedszkolu o zabarwieniu pozytywnym, tak zaczyna postrzega? nowe miejsce w ktrym b?dzie teraz systematycznie przebywa?.

Niezwykle stresuj?c? chwil? jest po?egnanie z mam? lub tata w przedszkolu. Warto zadba? o to, aby dziecko mia?o ?wiadomo??, ?e w przedszkolu zostaje tylko na pewien czas i rodzice na pewno je odbior?. Straszenie dziecka "Jak b?dziesz niegrzeczny, to po ciebie nie przyjd?" mo?e wywo?ywa? w psychice dziecka wielkie szkody. Warto zawsze dziecku mwi? prawd?. Je?li mwimy - "Dzisiaj odbior? ci? po obiedzie" to niezale?nie od tego co by si? dzia?o, nale?y s?owa dotrzyma?. Je?li nie jeste?my pewni, czy zd??ymy do obiadu, lepiej nie obiecywa?, a zrobi? dziecku mi?? niespodziank?.

Dziecko, ktre pocz?tkowo niech?tnie rozstaje si? z rodzicami po pewnym czasie, o ile w grupie panuje odpowiednia ?yczliwa atmosfera przyzwyczaja si? do nowego ?rodowiska . Po pewnym czasie dobrze czuje si? w przedszkolu, a gdy zdarzy mu si? zachorowa? z niecierpliwo?ci? czeka na spotkanie ze swoimi kolegami i pani?.

Naturaln? konsekwencj? przekroczenia progu przedszkolnego jest zmiana autorytetw. Jest to zjawisko naturalne i wynika ono z psychologicznego punktu widzenia. Nowa osoba wprowadza dziecko w ?wiat nie znanych problemw, od ktrej zale?y presti? dziecka w ?rodowisku rwie?nikw staje si? dla niego osob? znacz?c?. Je?li nauczycielce uda si? wytworzy? odpowiedni? mi?? i serdeczn? wi?? z dzieckiem mo?e si? zdarzy?, ?e jej zdanie b?dzie wa?niejsze od opinii mamy.

Wi?kszo?? rodzicw rozumie fascynacj? w?asnego dziecka pani? nauczycielk?, a nawet j? podtrzymuje, wiedz?c ?e taka fascynacja pozwala rozwin?? motywacj? kszta?cenia, przyspiesza przedszkoln? adaptacj?.

Natomiast ?rodowisko daj?ce dziecku swobod?, wi?? emocjonaln? z opiekunami, warunki do zabawy i ruchu, a jednocze?nie ?ad i spokj (czego nie da si? uzyska? bez wprowadzenia w grupie pewnej dyscypliny) ma dla dziecka donios?e znaczenie. Takie ?rodowisko dzia?a na nie stymuluj?co i powoduje, ?e przedszkolak rozwija si? sprawiaj?c tym wielk? rado?? rodzicom i wychowawcom.


Pami?tajmy, ?e dobro naszego dziecka jest wspln? trosk? rodzicw i nauczycieli. Starajmy si? wiec by? dla siebie sprzymierze?cami, a nie wrogami. W sytuacjach nie jasnych starajmy si? zawsze porozmawia? z nauczycielem d???c do stworzenia dziecku optymalnych warunkw rozwoju.

?rd?o: www.rodzic.net.pl