Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"


2020-10-20

Nasza placówka ( Oddział Centrum Zabawy i Edukacji "Ale radocha ") bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała".

Projekt jest realizowany od 15 września 2020 r. do 30 maja 2021 r., został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele:

 • kształtowanie szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna własnego ojczystego miejsca),
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem - rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych ( z kraju i swojego regionu),
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • poznanie legend i baśni polskich,
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 • okazywania szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki światowej MEN na rok 2020/2021.