Savoir vivre - program własny, grupa III


2021-06-28

W oddziale III w ramach zajęć dodatkowych realizowany był program własny „Savoir vivre znamy, więc dobre maniery mamy”. To program edukacyjno- wychowawczy, poświęcony zasadom savoir- vivre w różnych sytuacjach.

Cele programu:

·  kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

·  podnoszenie kultury osobistej

·  wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem

·  wyrabianie szacunku do siebie i innych.

 

Zajęcia odbywały się w różnej formie. Zostały wykorzystane różnorodne metody pracy
z dzieckiem.

 

Podczas zajęć zostały zrealizowane następujące treści:

·  Formy grzecznościowe- czyli - kształcenie nawyku używania form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)

Kultura osobista (czystość, zachowanie)- czyli - kształcenie umiejętności samoobsługi
w zakresie higieny osobistej, sprawności niezbędnych w codziennym życiu,

- wdrażanie do ochrony organizmu przed szkodliwymi czynnikami,

- kształtowanie nawyków  i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie.

·  Ja i moi koledzy- czyli - kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia z innymi,

- przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury,

- doskonalenie komunikacji werbalnej.

·  Emocje i postawy- czyli- wdrażanie do kontrolowania swoich emocji i wskazywanie innej (prawidłowej) drogi radzenia sobie z negatywnymi uczuciami według przyjętych norm społecznych,

- wdrażanie do radzenie sobie   w sytuacjach trudnych poprzez wskazywanie prawidłowych sposobów rozwiązywania trudności,

- stwarzanie sytuacji emocjonalnie pozytywnych i zachęcanie dzieci do ujawniania swoich uczuć.

·  Kultura w przedszkolu- czyli- wdrażanie do  kulturalnego zachowania się na terenie przedszkola oraz zachowania  zasad bezpieczeństwa.

·  Zachowanie na ulicy- czyli- wdrażanie do kulturalnego zachowania się na ulicy
z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm.

·  Zachowanie przy stole- czyli- wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole,

- kształcenie i utrwalenie poprawnych nawyków higienicznych wśród dzieci związanych
z kulturą spożywania posiłków,

- wdrażanie do zachowania czystości  i sprzątania po posiłku.

·  Jak nakrywamy do stołu?- czyli - kształcenie umiejętności nakrywania stołu
z zachowaniem prawidłowej kolejności wykonywanych czynności.

·  Idziemy z wizytą- kultura zachowywania się w towarzystwie, składanie życzeń.

·  Mój ubiór- czyli ubieram się odpowiednio do sytuacji.

·  Zachowanie w miejscach publicznych- teatr, biblioteka, muzeum, kino, restauracja, wizyta u lekarza.

 

Po przeprowadzonej ewaluacji i obserwacji nastąpił wzrost pożądanych zachowań. Dzieci wchodząc do sali chętnie witają się z nauczycielem i innymi dziećmi. Posługują się formami grzecznościowymi. Częściej dostrzegają inne dziecko w swoim otoczeniu, chętnie się z nim komunikują, dzielą się zabawkami. Próbują warzyw i owoców (z tym był kolosalny problem w grupie). Dbają o zdrowie i  higienę. Potrafią w większości zachować się przy stole, na ulicy. Kontrolują swoje emocje. Potrafią nakryć do stołu, złożyć chusteczkę na różne sposoby. Składają życzenia. Potrafią chować się w miejscach publicznych.

h

Zapraszam do galerii zdjęć.