Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wróbelka Elemelka poznajemy z nim przygody"


Głównym założeniem projektu
„Wróbelka Elemelka poznajemy z nim przygody dzielić chcemy”
jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,
promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości,
kształtowanie właściwych postaw społecznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
 
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego,
a także wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023- Działania wychowawcze,
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 

 

Cel główny projektu:
 

 Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
 
Cele szczegółowe:
 
• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych.