POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


2021-03-25

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do danego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od dnia 26.03.2021 r. godz. 8.00 do dnia 07.04.2021 r. godz.16:00.

Ww. potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola rodzice dokonują elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres przedszkola:

spwp8@edukacja.kety.pl   

Potwierdzenie winno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka zakwalifikowanego, imię i nazwisko rodzica/opiekuna dokonującego potwierdzenia woli przyjęcia, stwierdzenie zawierające potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga osobistego wstawiennictwa i złożenia w przedszkolu „papierowego" druku.

UWAGA!
W przypadku gdy rodzic nie wypełni ww. obowiązku w wyżej wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.