OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU


„Bajkowa wyprawa cz. 2” to zaproszenie dzieci do świata bajek klasycznych. To zaproszenie do poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów. To wreszcie zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami osadzonych w podstawie
programowej i priorytetach MEiN.
Cele projektu:
· Systematyczne poznawanie przez dzieci bajek z zakresu literatury klasycznej.
· Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę
klasyczną.
· Kształcenie postaw współpracy z rówieśnikami podczas realizacji zadań.
· Rozwijanie postrzegania i rozróżnia zachowań dobrych i niewłaściwych.
· Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi.
zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerzanie słownictwa dzieci.
· Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia wychowanków.
· Doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu.
· Rozwijanie wśród dzieci samodzielności i motywacji do działania.