Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - wersja PDF
g
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

j

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach, ul. Sobieskiego 12, 32-650 Kęty

d

Numer identyfikacyjny REGON

07100725400000

d

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

g

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu:

spwp8@edukacja.kety.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: spwp8@edukacja.kety.pl

Telefon kontaktowy:

338452986

j

Data

2021-03-26

j

Miejscowość

Kęty

g

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Powiat

Powiat oświęcimski

Gmina

Kęty (miasto)

h
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

j

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url
https://bip.malopolska.pl/spwpn8wketach
ID a11y-status
[ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie
2020-09-23
ID a11y-url
https://spwp8.edukacja.kety.pl/
ID a11y-status
[ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie
2020-09-29
Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

j

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK
Kontakt korespondencyjny
Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
[ X ] TAK
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
[ X ] NIE
internetowych
[ X ] NIE
Przesyłanie faksów
Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
[ X ] NIE
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE
Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?[ X ] NIE
informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

j

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?[ X ] NIE