RODO


INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SAMORZĄDOWEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 8
W KĘTACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR.
Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Samorządowa Placówka
Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy
ul. Sobieskiego 12, 32-650 Kęty.
tel. (033) 845 29 86
e-mail: spwp8@edukacja.kety.pl
adres WWW: www.spwp8.edukacja.kety.pl
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: spwp8@edukacja.kety.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją
zadań Statutu SPWP Nr 8 w Kętach, Prawa Oświatowego i ustawy o samorządzie
terytorialnym.
IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Samorządową Placówkę Wychowania Przedszkolnego nr
8 w Kętach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest
stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami
Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem,
przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana/Dziecka danych.
VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych
do momentu jej wycofania.
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub
dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka
danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Informujemy, że Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych
w Samorządowej Placówce
Wychowania Przedszkolnego
Nr 8 w Kętach, jest
Pan Paweł Lis, zastępca: Pani Maja Diaz.