"Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny


Założenia i cele projektu

       Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Cele główne:

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
• rozwijanie zdolności poznawczych,
• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy
potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Cele operacyjne:

- dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować,
- potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć,
- bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia,
- dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę,
- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,
- nazywa pory roku, potrafi opisać charakterystyczne cechy,
- potrafi dostrzec piękno przyrody,
- opisuje budowę zewnętrzną ptaków w związku z przystosowaniem do lotu,
- wypowiada się na temat rodzajów gniazd,
- opowiada na temat migracji ptaków,
- wie , jaką rolę pełnią wróble w naszym życiu,
- wymienia ptaki przylatujące i odlatujące.